Студентски парламент

 

Студентски парламент Школе је орган преко којег студенти остварују своја права и штите своје интересе у Школи.

Студентски парламент:

1) Бира и разрешава председника и потпредседника Студентског парламента;

2) Доноси Статут Студентског парламента;

3) Образује или формира радна тела која се баве појединим пословима из надлежности Студентског парламента;

4) Бира и разрешава представнике студената у органима и телима Школе;

5) Доноси план и програм активности Студентског парламента;

6) Разматра питања у вези са унапређењем мобилности студената, заштитом права студената и унапређењем студентског стандарда;

7) Организује и спроводи програме ваннаставних активности студената;

8) Учествује у поступку самовредновања Школе;

9) Остварује студентску домаћу и међународну сарадњу;

10) Бира и разрешава представнике студената у органима и телима других установа и удружења у којима су заступљени представници студената Школе у складу са општим актом установе, удружења, односно Школе;

11) Усваја финансијски план и извештај о финансијском пословању Студентског парламента;

12) Усваја годишњи извештај о раду који подноси председник Студентског парламента;

13) Бира и разрешава чланове комисија којe разматрају питања од интереса за Студентски парламент;

14) Обавља и друге послове у складу са законом, Статутом и општим актом школе;

Студентски парламент има статут којим уређује своју организацију, начин рада и друга питања од значаја за свој рад.

Студентски парламент има следеће ресоре:

1) Ресор за наставу и испите;

2) Ресор за студентски стандард;

3) Ресор за домаћу и међународну сарадњу;

4) Ресор за стручно усавршавање и праксу;

5) Ресор за односе са јавношћу.

На челу студентског парламента налазе се председник и потпредседник заједно са руководиоцима ресора.  

 

 

гис-технологии
ткани для вышивания