Врсте и нивои студија

Врсте и нивои студија ,,Академијa за пословну економију” према принципима Болоњске декларације и Закона о високом образовању су:

 легенда:

 ЕСПБ - европски систем преносивих бодова


Овај додатак дипломи следи модел који је разрадила Европска Комисија, Савет Европе и УНЕСКО/ЦЕПЕС. Сврха додатка је да обезбеди довољно независних података да би се побољшало међународно признавање и фер академско признавање квалификације (диплома, степен, сертификат, итд.). Обликован је тако да омогући опис природе, нивоа, повезаности, садржаја и статуса студија који је похађан и успешно завршен од стране лица наведеног на оригиналу докумената коме је овај додатак придодат. Додатак је ослобођен било каквих вредносних процена, изјава о еквивалентности или сугестија о признавању. Информације морају бити наведене у свих осам поглавља. Тамо где нема података треба дати објашњење зашто их нема.ВИСОКА ШКОЛА

Висока школа је самостална високошколска установа која остварује академске основне, специјелистичке и дипломске академске студије из једне или више области.


ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Висока школа струковних студија је самостална високошколска установа која остварује основне струковне и специјалистичке струковне студије из једне или више области.

Наведене установе имају својства правног лица. Наведене установе су самосталне високошколске установе, осим факултета и уметничких академија.


ВРСТЕ И НИВОИ СТУДИЈА

Делатност високог образовања остварује се кроз академске и струковне студије на основу одобрених, односно акредитованих студијских програма за стицање високог образовања.

На академским студијама изводи се академски студијски програм који оспособљава студенте за развој и примену научних, стручних и уметничких достигнућа.

На струковним студијама изводи се струковни студијски програм, који оспособљава студенте за примену знања и вештина потребних за укључивање у радни процес.

Студије првог степена:

  1. основне академске студије;

  2. основне струковне студије.

Студије другог степена су:

  1. Дипломске академске студије – мастер;

  2. Специјалистичке струковне студије;

  3. Специјалистичке академске студије.


    ОРГАНИЗАЦИЈА СТУДИЈА

Bachelor

Основне студије организују све високошколске установе предвиђене законом о високом образовању.

Основне струковне студије трају три године.

Студијским програмом основних и специјалистичких студија може бити предвиђен и завршни рад.

Лице које заврши основне академске студије стиче стручни назив са назнаком звања првог степена академских студија из одговарајуће области – bachelor.

Лице које заврши основне струковне студије стиче стручни назив са назнаком звања првог степена академских студија из одговарајуће области – bachelor apply.


MASTER

Дипломске академске студије могу да организују универзитет, факултет и висока школа.

Дипломске академске студије трају једну или две године у зависности од трајања од основних академских студија.

Студијски програм дипломских академских студија садржи обавезу израде завршног рада.

Лице које заврши дипломске академске студије стиче академски назив дипломирани, са назнаком звања другог степена дипломских академских студија из одговарајуће области – master.


ИНТЕГРИСАНЕ СТУДИЈЕ (ПРОГРАМ У ЈЕДНОМ ЦИКЛУСУ)

Академски студијски програми из медицинских наука могу се организовати интегрисано у оквиру основних и дипломских академских студија, са укупним обимом од највише 360 ЕСПБ бодова.


ДОКТОРАТ

Докторске студије могу да организују универзитети и факултети.

Докторске студије трају најмање три године уз претходно трајање основних и дипломских академских студија од најмање пет година.

Докторска дисертација је завршни део студијског програма докторских студија, осим доктората уметности који је уметнички пројекат.

Изузетно, докторат наука може да стекне лице са завршеним студијама медицине и завршеном специјализацијом на основу одбрањене дисертације засноване на радовима објављеним у врхунским светским часописима.

 

 

гис-технологии
ткани для вышивания